ژوزف شهبازیان، شهروند مسیحی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد

ژوزف شهبازیان شهروند مسیحی، با گذشت بیش از ۵۰ روز بازداشت با تودیع قرار وثیقه دو میلیارد تومانی به صورت موقت آزاد شد.

این شهروند ارمنی که در روز سه شنبه ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۹، در یک مراسم در کلیسای خانگی در تهران بازداشت و پس از پایان مراحل بازجویی و تفهیم اتهام توسط شعبه بازپرسی دادسرای امنیت زندان به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شده بود، روز شنبه ۱ شهریورماه ۱۳۹۹، با گذشت بیش از ۵۰ روز بازداشت با تودیع قرار وثیقه دو میلیارد تومانی به صورت موقت آزاد شد.

به گزارش  ماده ۱۸،  شعبه بازپرسی دادسرای امنیت، در ابتدا قرار بازداشت ژوزف شهبازیان را به مبلغ ۳۰ میلیارد ریال وثیقه تبدیل کردند اما  خانواده این شهروند مسیحی، قادر به تأمین این مبلغ نشده و در نهایت، دادگاه مبلغ وثیقه را به دو میلیارد تومان کاهش داد.

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، پیشتر در گزارشی به تداوم بازداشت ژوزف شهبازیان، علی رغم تودیع قرار وثیقه پرداخته بود.

ژوزف شهبازیان، شهروند ارمنی، در روز سه شنبه ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۹، در یک مراسم در کلیسای خانگی در منطقه یافت آباد تهران بازداشت شده بود.

وی پس از بازداشت در بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات نگهداری و پس از پایان مراحل بازجویی توسط شعبه بازپرسی دادسرای امنیت زندان اوین تفهیم اتهام شد.

با پایان مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، ژوزف شهبازیان، به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شد.

این شهروند مسیحی، با گذشت بیش از ۵۰ روز از بازداشت، علی رغم پایان مراحل بازجویی و تفهیم اتهام توسط شعبه بازپرسی دادسرای امنیت زندان اوین و تبدیل قرار بازداشت به وثیقه برای آزادی موقت، وی کماکان در این زندان، به صورت بلاتکلیف در بازداشت ماند.

شعبه بازپرسی دادسرای امنیت، قرار بازداشت ژوزف شهبازیان را به مبلغ ۳۰ میلیارد ریال وثیقه تبدیل کردند.

خانواده شهبازیان قادر به تامین ۲۰ میلیارد ریال مبلغ کل وثیقه بودند و در نهایت، دادگاه مبلغ وثیقه را به دو میلیارد تومان کاهش داد.

این شهروند مسیحی ۶۰ ساله، روز شنبه ۱ شهریورماه ۱۳۹۹، با گذشت بیش از ۵۰ روز بازداشت با تودیع قرار وثیقه دو میلیارد تومانی به صورت موقت آزاد شد.

 

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید