زندان ارومیه ارسلان خودکام بە قرنطینە منتقل شد

ارسلان خودکام

ارسلان خودکام، زندانی محبوس در زندان ارومیه به دلایل نامعلومی به قرنطینه زندان منتقل شده است. خانواده این زندانی با مراجعه به زندان و درخواست ملاقات موفق دیدار با وی نشده‌اند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، طی روزهای اخیر، یک زندانی سیاسی محبوس در زندان اورمیە بەنام ارسلان خودکام، بە قرنطینە این زندان منتقل شدە است.

یکی از نزدیکان این زندانی بە کمپین گفت: چند روز پیش خانوادە این زندانی سیاسی بە ملاقات ایشان رفتە بودند ولی با مخالفت و بی احترامی نیروهای امنیتی زندان روبرو شدە بودند.

این منبع اضافە کرد: ارسلان خودکام از زندانبانها و نیروهای امنیتی توضیح این برخورد را خواستە بود و درنتیجە با آنها درگیری لفظی پیدا کردە بود کە با دستور مقامات امنیتی بە سلول انفرادی منتقل شدە است.

ارسلان خودکام ٤٧ ساله اهل شهرستان مهاباد دوم اردیبهشت‌ماه ٩٧ به اتهام “جاسوسی و همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام” بازداشت و به مدت ٣۶ روز در انفرادی حفاظت اطلاعات سپاه المهدی ارومیه تحت بازجویی بوده است.

این زندانی سیاسی سپس به زندان منتقل و هشتم تیرماه همان سال از سوی شعبه یک دادسرای نظامی ارومیه به اعدام محکوم شده بود کە بعد از اعتراض پروندە وی بە دادگاه تجدیدنظر انتقال یافت و این حکم  با یک درجە تخفیف بە حبس ابد تغییر دادە شد.

روز دوشنبە ١٣ مرداد ١٣٩٩، سازمان عفو بین الملل طی بیانیەای، دادگاهی ارسلان خودکام را کە در مدت سە دقیقە انجام گرفتە و بە اتهام “جاسوسی” محکوم شدە است “ناعادلانە و غیرمنصفانە” توصیف کردە بود.

این سازمان بین المللی بە سخنان خودکام اشارە کردە کە گفتە بود: در زیر شکنجە مجبور بە اعتراف شدم و همین اعترافات اجباری دال بر حکم اعدام من شدە است.

در بیانیە منتشر شدە همچنین بە این مسئلە نیز اشارە شدە کە نامبردە از حق داشتن وکیل محروم بودە است و مجازات اعدام بە اتهام جاسوسی با قوانین بین الملل مغایرت دارد.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید