کوردی
English

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی
که‌مپه‌ینی به‌رگری له‌ به‌ندکراوانی سیاسی و مه‌ده‌نی
Compagin In Defense of Civil & political Prisoners

خانە: اخبار زندانها: بیانیه: مقالە: مصاحبه: بازداشتی ها: دربارە ما: تماس

Hamed Mahmoudinejda Was Summoned by Intelligence Service Office

Hamed Mahmoudinejad, a labor activist and member of the Coordinating Committee to assist in trade union establishment, was summoned by Intelligence Service officials of Sanandaj city on 4 March 2015.

Hamed had been interrogated for hours by officials due to his activities in the Committee and the coming International Women’s Day celebration.
He have defended his membership in the Committee and said “International Women’s Day celebration is the rights that must be met and recognized