اسامى زندانیان مجروح و بازداشتى زندان شیبان یا زندان مرکزى اهواز در اعتراضات زندان های ایران

با شیوع ویروس کرونا و سرایت آن در زندان‌های ایران و نبود تدابیری مانند قرنطینه و فاصله‌گذاری اجتماعی و گسترش بیماری در زندان‌ها، همچنین به دلیل عدم اعطای مرخصی به بسیاری از زندانیان، در برخی از زندان‌ها شورش و ناآرامی روی داد.

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی در گزارشی تحت عنوان “شورش در زندانهای ایران، از پارسیلون خرم آباد تا زندان مرکزی یزد” به این اعتراضات پرداخته که در آن نام زندان شیبان یا زندان مرکزى اهواز نیز به چشم می خورد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از “کریم دحیمی” فعال حقوق بشر،  روز سه شنبه ۱۲ فروردین ماه ۱۳۹۹ ، زندانیان زندان مرکزى اهواز به تبعیض در مرخصى و عفو صادره از مقامات قضائى و همچنین به نبود امکانات بهداشتى و طبى و ابتلاى چند زندانى به #ویروس_کرونا اعتراض کردند که به اعتراض آنها با گلوله و گاز اشک آور و سرکوب پاسخ داده شد. اعتراض این زندانیان توسط نیروهاى امنیتى ، بسیج و سپاه سرکوب شد که در این میان شمارى از آنان با شلیک مستقیم مجروح شدند وبعضى از آنها که بیشتر از بند ۵ هستند،بوسیله شکنجه و ضرب نیروهاى یگان ویژه که از استان دیگرى آمده بودند، مجروح شدند. بیش از ۸۰ نفر از زندانیان توسط اداره اطلاعات بازداشت و به محل نامعلومى منتقل شذنذ. لازم به ذکر است که کلیه زندانیان مذکور از بند ۵ یا بند زندانیان سیاسى و فعالان فرهنگى و مدنى است. بعضى از آنان از محل نامعلومى با خانواده هایشان تماس گرفته و وانمود کردند که حالشان خوب است اما منابع محلى مى گویند؛ آنها در زندان نیستند وتا کنون خانواده ها موفق به ملاقات آنها نشدند.

*زندانیانى که در بند ۵ زندان شیبان با تیر مستقیم مجروح شدند و تا کنون سرنوشت آنها مشخص نیست:
١-سید سالم البو شوکه
٢-سید انور موسوی
٣-مصطفی صوفی
۴-سید موسی موسوی
۵-سجاد دیلمی
۶-عبدالرضا عبیداوی
٧-میلاد الناصری
٨-حبیب دریس

*زندانیان مجروح در اثر ضرب وشکنجه یگان ویژه در زندان شیبان یا زندان مرکزى اهواز:
١-علی مجدم
٢-معین البو خنفر
٣-سید علیرضا نظاری(سید صادق نزاری) معروف به ابو نبیل
۴-علی منبوهی
۵- رحیم عفراوى (ابو میثم)
٧-حسین حردانی
٨-عبدالزهرا هلیچی
٩-عیسی دمنی
١٠-خالد ثعالبی
١١-احمد ثعالبی
١٢-محمد ثعالبی
١٣-توفیق علیپور (ابو مهدی)
١۴-رعد منیعات
١۵-توفیق منیعات
١۶-امین حطاب الساری
١٧-عبدالله چلداوی

*زندانیانى که توسط نیروهاى اداره اطلاعات بازداشت و به مکان نامعلومى منتقل شدند:
١-سید جابر آلبوشوکه
٢-سید مختار آلبوشوکه
٣-اسکندر منیعات
۴-جاسم حیدری
۵-جمیل حیدری
۶-علی چهارلنگ
٧-سید انور موسوی
٨-محمد علی عموری نژاد
٩-ستار سواری
١٠-حبیب دریس
١١-علی مجدم
١٢-اسکندر البو خنفر
١٣-حسن بترانی فرزند جاسم
١۴-فلاح چلداوی

بدون دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

خروج از نسخه موبایل