کورته‌ فیلمی «ژیانه‌وه» – jiyanewe – دوباره زیستن

فیلم کوتاه «ژیانەوە» دوباره زیستن، محصول شبکە تلویزیونی «کورد کانال»، بە کارگردانی «شهرام باپیری» است.
داستان این فیلم نوشتەی «نعمت ملا» است و در آن مقاومت و مبارزەی زندانیان سیاسی کُرد بە تصویر کشیدە شدە است. زندگی مبارزانی کە تا آخرین لحظات زندگی، بر سر مطالبات انسانی و برحق خود، پایدار و استوار می‌مانند.
این فیلم پردە از اعدام افرادی برمی‌دارد کە تنها بە تاوان تفاوت فکر و اندیشە، بە سیاه‌چالەهای رژیم ایران افتادە و در سپیدەدمان بە دار آویختە می‌شوند.
این فیلم حدیث دوبارە زیستن است و حکایت اینکە؛ چگونە زندانیان سیاسی پس از بە دار آیختە شدن، در یاد و خاطرەی عزیزان و تمامی آزادی‌خواهان جهان ماندگار می‌شوند و همە روزە زندگی و یاد آنان در حال نو شدن است.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید