صدور حکم برای ۱۹ فعال اهوازى به اتهام اقدام علیه امنیت ملى

 
۱۹ فعال عرب اهل شوش به اتهام اقدام علیه امنیت ملى توسط شعبه ۱۰۱ شهرستان شوش به ریاست قاضى محمود صرخه محاکمه و هرکدام به دو سال حبس محکوم شدند. این ۱۹ نفر در اواخر سال ۱۳۹۴ توسط اداره اطلاعات شوش دستگیر شده بودند که بعد از بازداشت چند ماه در اطلاعات شوش به زندان فجر دزفول منتقل شدند.
 
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، طبق حکم صادره از شعبه ۱۰۱ این افراد به مشارکت در تخریب اموال دولتى از طریق سوزاندن ماشین نیروهاى امنیتى و برهم زدن امنیت عمومى و اقدام علیه امنیت ملى متهم شدند که با توجه به اتهامات فوق قاضى شعبه مزبور براى ۱۵ تن از آنان حکم ۲ سال حبس براى هرکدام از آنان صادر کرد.
 
اسامى محکوم شدگان بشرح زیر است:
١-محمد دبات ۲۲ ساله فرزند سمیر از اهالى شهر شوش
٢- سعید آلِ بوعینى ۲۷ ساله فرزند عاشور از اهالى شهر شوش
٣-یابر(جابر) کنانى ۲۷ ساله فرزند محسن اهل شوش
۴-أحمد دبات ۲۴ ساله فرزند بدیر اهل شوش
۵-أحمد دبات ۲۱ ساله فرزند سمیر اهل شوش
۶-عبدالإمام کنانى ۳۰ ساله فرزند محسن اهل شوش
٧-کاظم چنانیان ۲۵ ساله فرزند صغیر اهل شوش
٨-قاسم سعدى آلِ کثیر ۲۰ ساله فرزند کریم اهل شوش
٩-محمد کنانى ۲۲ساله فرزند جمعه اهل شوش
١٠-مصطفى اسماعیلى ۲۴ ساله فرزند سبیتى اهل شوش
١١-عبد الإله موسوى ۲۲ ساله فرزند جاسم اهل شوش
١٢-کریم کنانى ۲۰ ساله فرزند عبدالنبى روستاى دوسلق شهر شوش
١٣-محمد آلِ کثیر ۲۰ ساله فرزند مطیر اهل شوش
١۴-محمد صگورى ۲۵ ساله فرزند سویف اهل شوش
١۵- على بیت علیوى ۲۵ ساله فرزند عجم اهل شوش
 
در این باره کریم دحیمی فعال حقوق بشر اهوازی به کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی گفت که شعبه ۱۰۱ براى بقیه افراد این پرونده جریمه نقدى به مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال براى هر کدام از آنان صادر نمود، اسامى این افراد بشرح زیر است:
 
١-هادی دوله آل بوعینی ۱۸ ساله شهروند اهل شوش
٢_ حامد کنانی ۱۷ ساله فرزند قاسم از اهالى روستاى بیت صخى شهر شوش ٣-قاسم مهریه ۱۵ ساله از اهالى شوش ۴-عباس کنانی ۱۸ ساله فرزند محمد از اهالى شهر شوش
 
با توجه به مدت کوتاه محاکمه در دادگاه و نبود وکیل انتخابى، بستگان آنان شیوه محاکمه آنها را “ناعادلانه” توصیف کردند علاوه بر این بعد از انتقال به زندان فجر دزفول بدون مراعات أصل تفکیک جرائم این تعداد را بین بندهاى مانند زندانیان قتل، سرقت مسلحانه، آدم ربایی، تجاوز به عنف و متهمین قاچاق مواد مخدر تقسیم نمودند.
 

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید