عفو بین‌الملل خواهان لغو حکم اعدام رامین حسین پناهی شد

عفو بین الملل: محکومیت و مجازات رامین حسین پناهی مغایر با قوانین بین المللی است و باید حکم اعدام او لغو شود.
 
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، سازمان عفو بین الملل در مورد رامین حسین پناهی زندانی سیاسی کورد بیانیەی صادر کرده است، این سازمان حقوق بشری می گوید که محکومیت و حکم اعدام این فعال سیاسی نقض قوانین بین المللی است و باید لغو شود.
 
بیانیه کامل سازمان عفو بین الملل :
 
اقــــــــدام فــــــــوری
محکومیت زندانی کورد به اعدام بعد از یک محاکمه ناعادالنه
 
رامین حسین پناهی، زندانی کورد ایرانی، از ۷ بهمن ماه در اعتراض به صدور حکم اعدام برای وی در اعتصاب به سر میبرد. این حکم در پی یک محاکمه به شدت ناعادالنه و به دنبال یک دوره چهار ماه ناپدیدشدگی اجباری صادر شده است. مقامات زندان در اقدامی تالفیجویانه او را به سلول انفرادی منتقل کردهاند.
 
محکومیت و مجازات رامین حسین پناهی مغایر با قوانین بینالمللی است و باید لغو شود.
 
رامین حسین پناهی، ۲۲ ساله و از اقلیت کورد ایران، اعتصاب غذای خود را از ۷ بهمن و بعد از مطلع شدن از محکومیتاش به اعدام به خاطر عضویت در گروه مخالف مسلح کورد »کومله« آغاز کرده است.
در روز ۱۱ بهمن، یک مامور وزارت اطالعات او را در زندان مالقات کرد و گفت که در صورت موافقت وی با انجام اعترافات تلویزیونی و محکوم کردن گروههای مخالف کورد به عنوان »تروریست«، حکم اعدام او به زندان تبدیل خواهد شد. با رد این درخواست از سوی رامین حسین پناهی، مامور وزارت اطالعات ظاهرا
خشمگین شده و گفته است که او بهای این »لجاجت« را با زندگیاش خواهد پرداخت. رامین حسین پناهی متعاقبا به سلول انفرادی منتقل شد و هماکنون آنجا نگهداری میشود. این وضعیت به نگرانیهای موجود درباره سالمتی وی دامن زده است.
رامین حسین پناهی از سردردهای مزمن و عفونت کلیه رنج میبرد که ممکن است نتیجهی شکنجه باشد. او به دنبال بازداشت در ۲ تیر ۱۳۹۶ برای مدت چهار ماه مورد »ناپدیدشدگی اجباری« قرار گرفت و شش ماه را در انفرادی گذراند. او گفته است که در طول این مدت، ماموران وزارت اطالعات و سپاه پاسداران او را مکررا شکنجه کردند، از جمله از طریق زدن با کابل، وارد کردن مشت و لگد به شکم و کوباندن سر به دیوار.
 
او همچنین ادعا کرده است که ماموران عامدانه از ارائه مراقبتهای درمانی برای جراحتهایش که در اثر تیراندازی در زمان دستگیری ایجاد شده بود، خودداری کردهاند.
دادگاه رامین حسین پناهی، که در ۲۶ دی ماه ۱۳۹۶ برگزار شد، به شدت ناعادالنه بوده و کمتر از یک ساعت طول کشیده است.
 
خانوادهی او به عفو بینالملل گفته اند که او با آثار واضح شکنجه بر بدنش در دادگاه انقالب سنندج حاضر شد اما دادگاه دستوری مبنی بر تحقیق در این رابطه صادر نکرد.
 
بر اساس گفته وکیل، او به اتهام بغی )قیام مسلحانه( به اعدام محکوم شده است و اساس این اتهام عضویت وی در گروه کومله است. این در حالی است که بر اساس قوانین بینالمللی استفاده از مجازات اعدام تنها در مورد عمل مجرمانهای که منتهی به قتل عامدانه شده باشد مجاز است و هیچ مدرک مشخصی علیه رامین حسین پناهی در این خصوص ارائه نشده است.
در فاصله بین دستگیری و محاکمه، رامین حسین پناهی تنها یکبار اجازه مالقات با وکیل خود را داشته است و این مالقات هم با حضور ماموران اطالعات انجام شده است. این موضوع نقض حق گفت و گو با وکیل به صورت خصوصی است. مقامات قضایی همچنین مانع دسترسی رامین حسین پناهی و وکیل وی به مدارک پرونده و جزییات ادعاهای مطرح علیه او شدهاند. وکیل او اعالم کرده است که به زودی برای تجدیدنظر اقدام خواهد کرد.
 
لطفا نامهای به زبان فارسی، انگلیسی یا هر زبان دیگری که میدانید، بنویسید و از مقامات بخواهید
 ترتیبی دهند که حکم محکومیت و مجازات رامین حسین پناهی لغو شود و او را آزاد کنند مگر اینکه بتوانند او را بر اساس مدارک کافی و بدون استناد به اعترافات
گرفته شده تحت شکنجه و دیگر بدرفتاریها، متهم به یک جرم متعارف در قوانین بین المللی کرده و زمینه محاکمه منصفانه و بدون توسل به مجازات اعدام را فراهم آورند؛
 از استفاده از عدم ارائه خدمات درمانی به عنوان ابزاری برای آزار و تنبیه زندانیان دست کشیده و دسترسی رامین حسین پناهی را به خدمات درمانی بیرون از زندان
تضمین کنند؛
 دستور تحقیقات فوری، مستقل و بیطرفانه در خصوص انفرادی طوالنی مدت رامین حسین پناهی و ادعاهای وی مبنی بر تحمل شکنجه و سایر بدرفتاری صادر کنند و
افراد مسئول، از جمله کسانی که در ردههای باالتر تصمیمگیری قرار دارند، را در دادگاههای عادالنه و بدون توسل به مجازات اعدام محاکمه و پاسخگو کنند.
لطفا درخواستها را تا قبل از ۲۵ اسفند ۱۳۹۶ به آدرس های زیر ارسال نمایید؛
رونوشت:
معاون امور بینالملل و حقوق بشر وزارت
دادگستری
محمد عباسی
میدان ولیعصر، خیابان ولی عصر، پالک ۱۶۳۸
تهران، ایران
رئیس زندان مرکزی سنندج
عزیز حیدری
خیابان ارشاد
سنندج، استان کردستان، ایران
رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه
محمدجواد الریجانی
خیابان ولیعصر، تقاطع نیایش،
بلوار اسفندیار
تهران، ایران
 
۲۰۱۸/۰۲/۰۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ :تاریخ ایران/ فوری اقدام
 
اقــــــــدام فــــــــوری
اطالعات تکمیلی
 
رامین حسین پناهی از زمان دستگیری در تاریخ ۲ تیر ۱۳۹۶ تا ۱۹ دی ۱۳۹۶ در سلول انفرادی در بازداشتگاههای تحت کنترل سپاه پاسداران و وزارت اطالعات نگهداری شد و سپس به زندان مرکزی سنندج منتقل گردید. شرایط پیرامون دستگیری او بر عفو بینالملل روشن نیست. در ابتدا گروه کومله در بیانیهایی اظهار داشت که او و سه عضو دیگر کومله در یک درگیری مسلحانه با سپاه پاسداران در محله شلمان سنندج شرکت داشتهاند. کومله یک گروه سیاسی مخالف کورد است که از دههی ۱۹۸۰ میالدی فعالیتهای مسلحانه علیه جمهوری اسالمی داشته است. تبادل آتش ظاهرا زمانی آغاز شده که ماشین این مردان توسط سپاه پاسداران شناسایی شده و به فرمان ایست اعتنا نکردهاند. در حین درگیری رامین حسین پناهی به شدت مجروح میشود و سه مرد دیگر؛ صباح حسین پناهی، حامد صیف پناهی و بهزاد نوری؛ به ضرب گلوله کشته
میشوند.
 
بعدتر اما رامین حسین پناهی و وکیل او مدعی شدند که تنها سپاه پاسداران اقدام به تیراندازی کرده است. این ادعا در گزارشی که به تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۹۶ توسط رسانه حکومتی وابسته به وزارت اطالعات، آکامنیوز، منتشر شده تایید میشود. در این گزارش این طور نوشته شده که این چهار مرد »به دام نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی میافتند و بدون اینکه حتی فرصت پیدا کنند یک تیر هم به سمت نیروهای نظامی و امنیتی شلیک کنند، با آتش نیروهای عملیات ویژه روبرو می شوند.« در بیانیه رسمی کهسپاه پاسداران در ۲ تیر ۱۳۹۶ منتشر کرده نیز به هیچ تلفاتی اشاره نشده است.
 
رامین حسین پناهی پس از دستگیری به مدت چهار ماه مورد »ناپدیدشدگی اجباری« قرار میگیرد. در این مدت پدر و مادر سالخورده او با مراجعه مکرر به مراکز دولتی در سنندج، قروه و روستای دهگالن تالش میکنند که نشانی از او پیدا کنند اما مقامات از ارائه هرگونه اطالعات درباره محل نگهداری و سرنوشت وی سرباز میزنند و خانواده را مورد انواع توهینها و تهدیدها قرار داده و عزیزانشان را »تروریست« خطاب میکنند. پس از عذاب دادن خانواده برای بیش از چهار ماه، وزارات اطالعات سنندج در ۹ آبان ۱۳۹۶ با مادر رامین حسین پناهی تماس گرفته و به او میگوید که به ترمینال اتوبس سنندج برود. از آنجا او توسط مقامات وزارت اطالعات به محل نامعلومی منتقل میشود
تا با پسرش مالقات کند. مادر رامین حسین پناهی گفته است که ماموران اطالعات ابتدا میخواستند از مالقات خانوادگی عکس و فیلم بگیرند اما با اعتراض رامین حسین پناهی دوربینها را کنار میگذارند.
 
چند ساعت بعد از بازداشت رامین حسین پناهی در ۲ تیر ۱۳۹۶ ،ماموران سپاه پاسداران به خانه والدین او در روستای قروچای در نزدیکی سنندج یورش برده و برادر او افشین حسین پناهی را بازداشت کردند. آنها روز بعد نیز به خانه حمله کرده و سه عضو دیگر خانواده را بازداشت کردند؛ احمد حسین پناهی )برادر(، زبیر حسین پناهی)بستگان دور( و انور حسین پناهی )پسرعمو(. اطالعات دریافتی عفو بینالملل نشان میدهد که هیچ یک از این مردان در درگیری ۲ تیر دست نداشتهاند و بازداشت آنها توسط سپاه پاسداران برای تالفیجو و ایجاد رعب و وحشت بوده است. افشین حسین پناهی در آبان ۱۳۹۶ به هشت سال و نیم زندان محکوم شد و در حال حاضر محکومیتش را در زندان مرکزی سنندج سپری میکند. احمد حسین پناهی و زبیر حسین پناهی به ترتیب به پنج و شش سال زندان محکوم شدند. همه آنها به اتهامات امنیتی از طریق فعالیت با کومله مجرم شناخته شدهاند.
 
مطابق قوانین بینالمللی استفاده از مجازات اعدام تنها برای »سنگینترین جرائم« که منتهی به قتل عامدانه شده باشند جایز است. بر اساس میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران یکی از امضا کنندگان آن است، همه افرادی که محاکمه میشوند حق برخورداری از یک دادرسی منصفانه را دارند. با توجه به ماهیت برگشت ناپذیر مجازات اعدام، قوانین بینالمللی حقوق بشر اکیدا تاکید دارند که در پروندههای مربوط به جرائم مشمول مجازات اعدام، اصول دادرسی منصفانه به طور ویژه و با دقت هرچه بیشتر رعایت و دنبال شوند. عفو بین الملل با مجازات اعدام صرف نظر از ماهیت جرم، ویژگیهای محکوم یا روشی که حکومت برای کشتن استفاده میکند، در همه شرایط و بدون
استثنا مخالف است. مجازات اعدام نقض حق حیات و مجازاتی بی رحمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز است.
 
لینگ بیانیه امنستی
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/7872/2018/en/

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید