“آقای ظریف! ما شاهدان نقض حقوق شهروندان اهل سنت هستیم”

ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﺟﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﮐﺮﺝ در نامه‌ای نسبت به اظهارات اخیر «محمد جواد ظریف» ﻭﺯﯾﺮ ﺧﺎﺭﺟﻪ ایران درباره آزادی بیان و عقیده در این کشور اعتراض کردند. آنها گفته‌اند: “ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ، ﺍﺯ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮﻕ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﯼ ﺧﻮﺩ، ﺗﻮﺳﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻫﺴﺘﯿﻢ.”

این زندانیان وزیر خارجه و دولت «حسن روحانی» را ﺩﻧﺒﺎﻟﻪﺭﻭ ﺭﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ﺳﺎﺑﻖ ﺍﯾﺮﺍﻥ دانسته‌اند و گفته‌اند «ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﺣﻤﺪﯼﻧﮋﺍﺩ» نیز “ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺧﻮﺩ، ﻣﻨﮑﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻭ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺩﺭ زندان‌های ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩ.”

زندانیان عقیدتی رجایی شهر در بخش دیگری از این نامه نوشته‌اند: “ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺷﺶ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺩﺳﺘﮕﯿﺮﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﻭ ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ ﻋﻘﯿﺪﻩﯼ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﻭ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺍﻝ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ… ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺭﺟﺎیی ﺷﻬﺮ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺍﻋﺪﺍﻣﻤﺎﻥ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪﻩ ﻭ احکام ﺑﺮﺧﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ کشور ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺍﺳﺖ.”

اظهارات اخیر وزیر خارجه ایران از سوی زندانیان سیاسی سابق، روزنامه‌نگاران زندانی و فعالین سیاسی دربند با واکنش‌های اعتراضی گسترده‌ای روبرو شده است.

نسخه‌ای از متن کامل نامه‌ی اعتراضی ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﺟﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ، در اختیار «کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی» قرار گرفته که در پی می‌آید.

ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ هیچ‌کس ﺭﺍ به خاطر ﻋﻘﯿﺪﻩ‌ﺍﺵ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﻧﻤﯽ‌ﮐﻨﯿﻢ!

ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﭘﯿﺶ ﻭﺯﯾﺮ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﺭﮊﯾﻢ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﮐﻤﺎﻝ ﭘﺮﺭﻭﯾﯽ ﻭ ﺑﯽ‌ﺷﺮﻣﯽ ﺩﺭ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ‌ﯼ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺩﺭ نیویورک ﺍﯾﺮﺍﺩ ﮐﺮﺩ، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ گفته شده که زندان‌های ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﻤﻠﻮ ﺍﺯ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ به خاطر ﻋﻘﯿﺪﻩ‌ﺷﺎﻥ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻭﺍﺿﺢ، ﻣﺎ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﺟﺎیی ﺷﻬﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﺳﺎﻝ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺘﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ زندان‌های ﺭﮊﯾﻢ ﺩﺭ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﻭ ﺯﯾﺮ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺷﮑﻨﺠﻪﻫﺎﯼ ﺭﻭﺣﯽ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺮﻣﻤﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻋﻘﯿﺪﻩ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺍﺳﺖ؛ ﺟﺮﻣﯽ ﮐﻪ به خاطرش ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻤﺎﻥ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺷﺪﻧﺪ. ﺟﺮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺒﺶ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎﯼ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺗﻮﺳﻂ ﺭﮊﯾﻢ ﺩﺍﻏﺪﺍﺭ ﻭ ﺑﭽﻪﻫﺎﯼ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﯾﺘﯿﻢ ﻭ ﻫﻤﺴﺮﺍﻧﯽ ﺑﯿﻮﻩ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺟﺮﻡ ﻓﻘﻂ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺩﺍﺷﺘﻦ عقیده‌ی ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻭ ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ.

ﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ سال‌های ﺯﻧﺪﮔﯿﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥ به سر ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺗﺤﺖ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎﯼ ﺭﻭﺣﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻭﺯﯾﺮ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﮐﻤﺎﻝ ﻭﻗﺎﺣﺖ ﺍﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺯﺑﺎﻥ ﺟﺎﺭﯼ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺁﻥﻫﻢ ﺩﺭ ﺍﻧﻈﺎﺭ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺩﻡ. به راستی ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺩﻧﺒﺎﻟﻪﺭﻭ ﺭﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ﺳﺎﺑﻖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﺣﻤﺪﯼﻧﮋﺍﺩ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺧﻮﺩ، ﻣﻨﮑﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻭ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺩﺭ زندان‌های ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺣﺎﻝ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺍﯾﻦ ﺭﮊﯾﻢ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻥ ﻇﻠﻢ ﻭ ﺳﺘﻤﺶ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﻣﺸﺘﯽ ﺧﺲ ﻭ ﺧﺎﺷﺎﮎ می‌خواند.

ﺍﺳﻠﻮﺏ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺳﻠﻮﺏ ﻭ ﺭﻭﺵ ﺍﺳﺖ، ﻣﻨﺘﻬﺎ ﻣﺠﺮﯾﺎﻧﺶ ﻋﻮﺽ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﺭﻭﻏﮕﻮﯾﺎﻧﯽ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﺭﻭﻏﮕﻮﯾﺎﻧﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺟﺎﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﭘﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﺎ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ سال‌های ﺳﺎﻝ ﺩﺭ زندان‌ها ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ ﻭ ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻘﯿﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻤﺎﻥ به دار ﺁﻭﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮﯾﻢ.

ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ کمیسیون ﺁﺯﺍﺩﯼ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﮐﻪ ﺩﻫﻢ ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ ۹۴، ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻤﯿﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺳﺎﻻﻧﻪﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮﺩ؛ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﻣﺬﻫﺐ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻣﯿﻼﺩﯼ ۲۰۱۴ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻭﺧﯿﻢﺗﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻭ ﺣﺘﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﯾﻮﻧﺴﯽ ﺩﺳﺘﯿﺎﺭ ﻭﯾﮋﻩﯼ ﺭﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﻮﺍﻡ ﻭ ﺍﻗﻠﯿﺖﻫﺎﯼ ﺩﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ ۲۵ ﻓﻮﺭﯾﻪ برابر با ۱۶ ﺍﺳﻔﻨﺪماه ﺑﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺍﯾﺴﻨﺎ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ دادگاه‌ها ﻭ زندان‌های ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻘﺾ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩﯼ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ.

ﻭﺿﻊ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺣﺪ ﻭﺧﯿﻢ ﻭ ﺍﺳﻔﻨﺎﮎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺻﺪﺍﯼ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺭﮊﯾﻢ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻧﯿﺰ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ، ﺍﺯ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮﻕ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﯼ ﺧﻮﺩ، ﺗﻮﺳﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ ﺗﺎ ﺟﺎیی ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺷﺶ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺩﺳﺘﮕﯿﺮﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﻭ ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ ﻋﻘﯿﺪﻩﯼ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﻭ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺍﻝ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺰ ۵ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ ﻭ ﺩﺍﻋﯿﺎﻥ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﻬﺎﺑﺎﺩ، ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ سلول‌های ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﯼ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺑﺪﯼ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﻭ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺭﺟﺎیی ﺷﻬﺮ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺍﻋﺪﺍﻣﻤﺎﻥ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪﻩ ﻭ احکام ﺑﺮﺧﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ کشور ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺍﺳﺖ.

ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﺟﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﮐﺮﺝ

یک‌شنبه ۱۳ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید