دو شهروند خوزستانی بازداشت شدند/ لیست جدید بازداشت‌شدگان

روز گذشته دو تن از شهروندان خوزستانی از سوی نیروهای اداره اطلاعات بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز گذشته ۳ آبان‌ماه ۹۷ دو شهروند از اهالی سوسنگرد به نام های  “مهدی عبیداوی” و “مصطفی جلالی” از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

یک منبع مطلع به کمپین گفت: “مصطفی جلالی فرزند حسن ، ۲۹ ساله از اهالى شهر سوسنگرد متاهل و پدر یک کودک دختر است که در محل کارش بازداشت شد”.

از وضعیت این افراد تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعی حاصل نشده است.

پس از حمله به مقر رژه در اهواز مورخ ۳۱ شهریورماه سال جارى صدها تن از شهروندان اهواز از سوی نیروهای امنیتی اداره اطلاعات بازداشت شدند.

بر اساس گزارشاتی که کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی از ایران دریافت کرده، برخی از بازداشت‌ها بصورت دسته جمعى و خانوادگى صورت گرفته و شمارى از بازداشت شدگان نیز به تهران منتقل شده‌اند.

گفته می‌شود این بازداشت ها شامل تعدادی از زنان و کودکان نیز می‌شود ولی تا کنون از سرنوشت آنان اطلاعى در دست نیست.

کریم دحیمی، فعال حقوق بشر که در زمینه نقض حقوق عرب ها فعالیت می‌کند می‌گوید: “نهادى که اقدام به این بازداشت هاى گسترده کرده اداره اطلاعات است و برخی از بازداشت شدگان نیز سابقه بازداشت به دلیل فعالیتهاى سیاسى و مدنى داشته‌اند”.

این فعال حقوق بشر معتقد است که بازداشت‌ها به صورت “خودسرانه” بوده و حتى آنهایی که با تامین وثیقه آزاد شده بودند نیز پس از مراجعه به دادگاه انقلاب بازداشت شدند.

هویت بازداشت شدگان که به تایید کمپین درآمده به شرح زیر است:

۱٫ احمد امین(قیس)غزی ساکن اهواز، نویسنده و پژوهشگر وفعال فرهنگى
۲٫ سید صادق نزاری (ابونبیل) ۶۳ ساله ساکن کوى آل صافى اهواز
۳٫ سجاد سیلاوى ۲۵ ساله ساکن کوى کواخه(آل صافی) اهواز
۴٫ جواد بدوى ۲۶ ساله ساکن کوی ملاشیه اهواز
۵٫ شانی شموسی ساکن کوی ملاشیه اهواز
۶٫ خلیل سیلاوی ساکن کوی ملاشیه اهواز
۷٫ جمیل سیلاوی ساکن کوی ملاشیه اهواز
۸٫ صادق سیلاوی ساکن کوی ملاشیه اهواز
۹٫ فارس شموسی ساکن کوی ملاشیه اهواز
۱۰٫ علی مزرعه ساکن کوی ملاشیه اهواز
۱۱٫ سمیر سیلاوی ساکن کوی ملاشیه اهواز
۱۲٫ ریاض شموسی ساکن کوی ملاشیه اهواز
۱۳٫ علی حیدری فرزند شایع ساکن کوی ملاشیه اهواز
۱۴٫ یوسف خسرجى ساکن کوی ملاشیه اهواز
۱۵٫ جواد هاشمى ساکن کوی ملاشیه اهواز
۱۶٫ على رضا دریس ساکن کوی ملاشیه اهواز
۱۷٫ ماهر مسعودى ساکن کوی ملاشیه اهواز
۱۸٫ ریاض زهیرى ساکن شهرک اهواز
۱۹٫ خالد سیلاوى ساکن کوی ملاشیه اهواز
۲۰٫ مختار مسعودى ساکن کوی ملاشیه اهواز
۲۱٫ علی الباجی ساکن کوی ملاشیه اهواز
۲۲٫ محمد مسعودى ساکن کوی ملاشیه اهواز
۲۳٫ جادر عفراوی ساکن کوی ملاشیه اهواز
۲۴٫ عقیل شموسی ساکن کوی ملاشیه اهواز
۲۵٫ سید جلیل موسوى ساکن کوی ملاشیه اهواز
۲۶٫ عیسى بدوی ساکن کوی ملاشیه اهواز
۲۷٫ هادى عبیداوى ساکن کوی ملاشیه اهواز
۲۸٫ سید صادق موسوى ساکن کوی ملاشیه اهواز
۲۹٫ احمد حیدرى ساکن منطقه ملاشیه شهر اهواز
۳۰٫ میلاد عفراوی ساکن کوی ملاشیه اهواز
۳۱٫ عادل زهیرى ساکن کوی ملاشیه اهواز
۳۲٫ عبدالله سیلاوى ساکن کوی ملاشیه اهواز
۳۳٫ عباس بدوی ساکن کوی ملاشیه اهواز
۳۴٫ محسن بدوی ساکن کوی ملاشیه اهواز
۳۵٫ فرحان شموسی ساکن کوی ملاشیه اهواز
۳۶٫ محمد عمورى ۲۶ ساله ساکن کوی ملاشیه اهواز
۳۷٫ نعیم حیدرى ۲۴ ساله ساکن کوی ملاشیه اهواز
۳۸٫ عارف غزلاوی فرزند حنون ساکن کوی ملاشیه اهواز
۳۹٫ کاظم غزلاوی فرزند حنون ساکن کوی ملاشیه اهواز
۴۰٫ علی الحایی(حیاوی) ساکن کوی ملاشیه اهواز
۴۱٫ شاکر سواری ۲۹ ساله معلول جسمى ساکن کوی ملاشیه اهواز
۴۲٫ سید قاسم موسوی ساکن کوی ملاشیه اهواز
۴۳٫ فاضل شموسی ساکن کوی ملاشیه اهواز
۴۴٫ سهراب مقدم ۲۷ ساله، ساکن کوی درویشیه کوت عبدالله شهر اهواز
۴۵٫ کریم مجدم ابومعتز ساکن کوت عبدالله شهر اهواز
۴۶٫جعفر حزباوى ۲۸ ساله فرزند اعنید ساکن کوت عبدالله منطقه السده اهواز
۴۷٫ احمد حزباوى ۲۸ ساله ساکن کوت عبدالله منطقه السده اهواز
۴۸٫ عارف ناصرى ۳۰ ساله فرزند عیدان ساکن کوت عبدالله کوى مجد(کانتکس( اهواز
۴۹٫ اسامه تیماس ۲۶ ساله ساکن کوى شکاره شهر اهواز
۵۰٫ احمد تیماس ۲۸ ساله ساکن کوى شکاره شهر اهواز
۵۱٫ محمد مومن تیماس ۵۵ ساله ساکن کوى شکاره شهر اهواز
۵۲٫ سید جاسم رحمانى (موسوى) ۳۳ ساله متأهل حی الثوره در شهر اهواز
۵۳٫ ماجد چلداوى فرزند سعدون ساکن حی الثوره در شهر اهواز
۵۴٫ سید حمود رحمانى (موسوى) ساکن حی الثوره در شهر اهواز
۵۵٫ حاتم سوارى ساکن حی الثوره در شهر اهواز
۵۶٫ جاسم کروشات ۴۵ ساله ساکن حى الثوره اهواز
۵۷٫ نوری نیسی ساکن حی الثوره در اهواز
۵۸٫ حسین حیدرى ساکن حی الثوره در اهواز
۵۹٫ عدنان سوارى ساکن حی الثوره در اهواز
۶۰٫ محمد حیدرى ۲۵ ساله از اهالى کوى علوى
۶۱٫ ماجد سواری ساکن حی الثوره در شهر اهواز
۶۲٫ علی سواری فرزند غازی ساکن حی الثوره در شهر اهواز
۶۳٫ محمد سواری فرزند صباح ساکن حی الثوره در شهر اهواز
۶۴٫ علی مزبانی نصر(سواری) ساکن حی الثوره در شهر اهواز
۶۵٫ احمد کاظم کروشات ساکن اهواز
۶۶٫ جعفر عبیداوی ساکن کوی زهیریه(گلدشت) اهواز
۶۷٫ احمد باوى ساکن منطقه زهیریه(گلدشت) شهر اهواز
۶۸٫ على شجیرات(ابوفاروق) ساکن مویلحه اهواز
۶۹٫ محمود دورقى ساکن مویلحه اهواز
۷۰٫ عزیز حمیداوى ساکن مویلحه اهواز
۷۱٫ امید بچاری ساکن مویلحه اهواز
۷۲٫ رامین بچاری ساکن مویلحه اهواز
۷۳٫ جمیل احمد پور(الحایى) ساکن کوى عزیزیه (خشایار) شهر اهواز
۷۴٫ فهد نیسى ساکن کوی شهرک اهواز
۷۵٫ جمیل حیدرى ۳۳ ساله ساکن کمپلو شمالى شهر اهواز
۷۶٫ ماجد حیدرى ۲۵ ساله ساکن کمپلو شمالى شهر اهواز
۷۷٫ احمد حمری ۲۹ ساله لیسانس ساکن کوی مندلی شهر اهواز
۷۸٫ علی سوارى ۲۳ ساله فرزند چاسب ساکن عزیزیه(خشایار) شهر اهواز
۷۹٫دانیال عادل امجد ۴۳ ساله ساکن کوى مشعلى شهر اهواز
۸۰٫ موسى مزرعه ساکن ابوحمیظه سوسنگرد
۸۱-عبدالرحمن خسرجى ۳۲ ساله ساکن کوت سید نعیم سوسنگرد
۸۲٫ مهدى مزرعه ساکن ابوحمیظه سوسنگرد
۸۳٫ احمد سویدى ساکن روستاى حجیه شهر سوسنگرد
۸۴٫ عدنان مزرعه از ساکنان شهرسوسنگرد
۸۵٫ خانم لمیاء حمادى ساکن کوى ابوذر شهر سوسنگرد
۸۶٫ حسن حرباوى ساکن شهر سوسنگرد
۸۷٫على سویدى ساکن روستاى حجیه شهر سوسنگرد
۸۸٫ فایز عفراوى ۳۰ ساله متاهل از روستاى «آلبوعفرى» تابع شهر خفاجیه به همراه مادرش
۸۹٫ محمد امین عفراوى ۳۷ ساله از روستاى «آلبوعفرى» تابع شهر خفاجیه به همراه مادرش
۹۰٫ عباس مغینمی ۲۶ ساله ساکن روستاى «حجیه» تابع شهر سوسنگرد
۹۱٫ مرتضى بیت شیخ احمد فرزند ناصر ۲۴ ساله ساکن روستاى «حجیه» تابع شهر سوسنگرد
۹۲٫ مرتضى مغینمی ۲۲ ساله ساکن روستاى «حجیه» تابع شهر سوسنگرد
۹۳٫ عارف مغینمی ۲۷ ساکن روستاى «حجیه» تابع شهر سوسنگرد
۹۴٫ حمدان عفراوى فرزند عباس السید ساکن روستاى آلبوعفرى شهر سوسنگرد
۹۵٫ امیر عفراوى فرزند فاضل ساکن روستاى آلبوعفرى شهر سوسنگرد
۹۶٫ على عفراوى فرزند حمد ساکن روستاى آلبوعفرى شهر سوسنگرد
۹۷٫ محمد محمدى(عبیات) ۲۲ ساله ساکن شهرستان حمیدیه
۹۸٫ قاسم کعباوى(کعبى) ۲۴ ساله ساکن شهرستان حمیدیه
۹۹٫ مهدى ساعدى ۲۷ ساله ساکن شهرستان حمیدیه
۱۰۰٫ لامی شموسی ساکن حمیدیه
۱۰۱٫ عادل عفراوى ساکن شهر حمیدیه
۱۰۲٫ مهدى کوتى ساکن شهر حمیدیه
۱۰۳٫ علی کوتى ساکن شهر حمیدیه
۱۰۴٫ ستار کوتى ساکن شهر حمیدیه
۱۰۵٫ على منصورى ساکن شهر حمیدیه
۱۰۶٫ على ساکى فرزند امروح ساکن شهر حویزه
۱۰۷٫ عباس ساکى فرزند عبدعلى شرهان ساکن شهر حویزه
۱۰۸٫ ابوشعلان ساکى ساکن شهر حویزه
۱۰۹٫ خزعل عباس التمیمی (فاضلی) ٣٠ ساله ساکن کوی شیبان شهر اهواز
۱۱۰٫علی سوارى ۳۰ ساله فرزند ساهی از اهالى منطقه شکاره کوت عبدالله
۱۱۱٫مصطفی سوارى ۲۵ ساله فرزند ساهى از اهالى منطقه شکاره کوت عبدالله
۱۱۲٫خالد عبیداوی ۲۵ ساله از اهالى منطقه شکاره کوت عبدالله
۱۱۳٫ عباس حیدری ۲۳ ساله برادر شاعر حسن حیدری از اهالى منطقه شکاره کوت عبدالله
۱۱۴٫مرتضى امیرى از اهالى درویشیه کوت عبدالله
۱۱۵-یاسین امیرى ۲۳ ساله،ساکن درویشیه کوت عبدالله
۱۱۶٫صادق حیدرى، فرزند قاسم، ۲۸ ساله، از اهالى ملاشیه، جنوب شهر اهواز
۱۱۷٫جلال نبهانی از منطقه عامری اهواز
۱۱۸٫خالد حزباوى،۴۰ ساله، متاهل، ساکن کانتکس(کوى مجد) کوت عبدالله
۱۱۹٫محمد حزباوى فرزند عبدالکریم ۳۰ ساله، متاهل، ساکن کانتکس(کوى مجد) کوت عبدالله
۱۲۰٫رضا بترانى ۳۴ ساله،ساکن کانتکس(کوى مجد) کوت عبدالله
۱۲۱٫طارق امیرى ۲۴ ساله، ساکن درویشیه کوت عبدالله
۱۲۲٫جمال مجدم ۲۵ ساله، ساکن درویشیه کوت عبدالله
۱۲۴٫مهدى مزرعه ۲۲ ساله فرزند عزیز ، کارمند بیمارستان، ساکن سوسنگرد
۱۲۵٫موسى مزرعه ۲۵ ساله، دانشجو، ساکن سوسنگر
۱۲۶٫رشید کروشات فرزند حاج موسی کروشات ساکن اهواز کوى مندلی، بازداشت ۲۸ مهرماه
۱۲۷٫حکیم کروشات فرزند منان
۱۲۸٫خانم زودیه عفراوی ۵۵ ساله ساکن روستاى آلبوعفرى شهر سوسنگرد
۱۲۹٫ خانم قیسیه عفراوی ۶۰ ساله ساکن روستای آلبوعفرى از توابع سوسنگرد
۱۳۰٫ جواد محناپور(عفراوى) ساکن روستاى آلبوعفرى از توابع سوسنگرد
۱۳۱٫ على مغینمی فرزند صدام ساکن روستاى حجیه از توابع شهر سوسنگرد
۱۳۲٫ حسین حمودى ۲۵ ساله
۱۳۳٫ یحیى بروایه از اهالى شهر اهواز
۱۳۴٫ناجی سلیمی(کعبی) فرزند سلمان از اهالى روستاىً بیت محمید شهرستان شوش
۱۳۵٫یحیى سلیمی(کعبی) فرزند ناجی از اهالى روستاىً بیت محمید شهرستان شوش
۱۳۶٫عظیم شاوردی فرزند عبد،از اهالى منطقه خنافره تابع شهر شادگان
۱۳۷٫ابراهیم شاوردى۳۱ ساله فرزند کنعان از اهالى منطقه خنافره تابع شهر شادگان
۱۳۸٫خالد البوخنفر فرزند سعید از اهالى منطقه خنافره تابع شهر شادگان
۱۳۹٫احمد شاوردی ۲۴ ساله فرزند عبدالجلیل،از اهالى منطقه خنافره تابع شهر شادگان
۱۴۰٫مهدی شاوردی ۱۷ ساله فرزند حسن از اهالى منطقه خنافره تابع شهر شادگان
۱۴۱٫عدنان خنافره فرزند سریح از اهالى منطقه خنافره تابع شهر شادگان
۱۴۲٫مسلم فرج الله از اهالی شوشتر متاهل و دارای یک فرزند
۱۴۳٫انور عاشوری ۲۶ ساله فرزند درچال از اهالى روستاى بیت عاشور شهر شادگان
۱۴۴٫محمد رضا جلالی ۲۶ ساله فرزند حسن، متاهل، از اهالى کوى ابوذر شهر سوسنگرد
۱۴۵٫رحیم امین پور ( حیدری ) ساکن اهواز کوی گلدشت
۱۴۶٫مصطفی جلالی فرزند حسن ، ۲۹ ساله از اهالى شهر سوسنگرد

به گزارش منابع محلی، بازداشت های گسترده در بین فعالین فرهنگى، مدنی و سیاسى شهروندان خوزستانی پس از حمله مسلحانه به رژه نیروهای مسلح کماکان ادامه دارد.

برخی وب سایت های حقوق بشری، “از بازداشت حدود ۳۰۰ تن پس از حوادث اهواز خبر می دهند، بازداشت هایی که عمدتا در شهرهای  اهواز، خرمشهر، سوسنگرد و آبادان صورت گرفته است.”

بنا بر اطلاعیه سپاه پاسداران ایران و گفته های سید محمود علوی وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی «۲۲ نفر از عوامل پشتیبانی این حادثه دستگیر شده و حامیان خارجی انها نیز شناسایی شده‌اند.»

سازمان عدالت برای ایران مستقر در لندن در تاریخ ۳ مهر ۱۳۹۷ در نامه‌ای به گزارشگر ویژه سازمان ملل مربوط به «حفظ حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در هنگام مبارزه با تروریسم» خواستار مداخله وی درباره موضوع حمله‌مسلحانه اخیر در اهواز و عواقب آن شد.

در رژه نیروهای مسلح جمهوری‌اسلامی ایران در روز ۳۱ شهریور در اهواز، شلیک چندین تیر از سوی عده‌ای که مقامات ایران اعلام کرده‌اند چهار نفر بوده‌اند و هر چهارنفرشان کشته شده‌اند، باعث درگیری نظامی شد که در آن، ۲۴ نفر، از جمله یک کودک کشته و ده ها نفر زخمی شدند.

بیشتر بخوانید:

• بیانیه عفو بین‌الملل در خصوص حمله مسلحانه در رژه نظامی اهواز

• دو شهروند اهوازی بازداشت شدند/ بازداشت گسترده شهروندان در استان خوزستان

• ادامه بازداشت گسترده شهروندان در اهواز

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید