ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺍﺯ ﻭﺭﺯﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ

مسوولین زندان رجایی‌شهر کرج از ورزش کردن زندانیان سیاسی عقیدتی اهل سنت ممانعت بعمل آوردند.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، ﻣﺴوﻮﻟﯿﻦ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﺟﺎﯾﯽ‌ﺷﻬﺮ ﮐﺮﺝ ﺍﺯ ﻭﺭﺯﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ می‌کنند ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﺟﺎﯾﯽ‌ﺷﻬﺮ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺪﻧﺴﺎﺯﯼ، ﺳﺎﻟﻦ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ، ﻭﺍﻟﯿﺒﺎﻝ ﻭ ﺑﺴﮑﺘﺒﺎﻝ می‌باﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﺴوﻮﻟﯿﻦ ﺍﯾﻦ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﺭﺍ ﻧمی‌دهند.
ﺣﺘﯽ ﻭﺳﺎﯾﻞ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﺑﺎ ﺩﺑﻪ، ﮐﭻ ﻭ ﺳﯿﻤﺎﻥ ﺩﺭﺳﺖ ﮐﺮﺩﻩ‌ﺍﻧﺪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﻨﺪﻣﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﺍﺯ آﻧﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
منبع موثقی در این مورد گفت: ﺭییس ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻨﻬﺎﯼ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﯾﺪ ﺍﺯ ﺭﻓﺘﻦ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ می‌کند.
ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻬﯿﻪ ﭼﻨﺪ ﻗﻠﻢ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻧﯿﺰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ کرده است. ﺍﯾﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺣﻖ ﻫﺮ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ می‌باشد.

۲۵۱

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

20 + 18 =