دیده‌بان حقوق بشر به کشتە شدن مهاجرین در مرز سوریە با ترکیە اعتراض کرد

جدیدترین گزارش دیده‌بان حقوق بشر، از ضرب و شتم و کشتە شدن پناهندگان سوریەای توسط نیروهای نظامی ترکیە خبر می دهد.

در جدیدترین گزارش دیده‌بان حقوق بشر کە در ۱٠ می ۲٠۱۶ انتشار یافتە، از ضرب و شتم و حتی کشتە شدن مهاجرین سوریەای، توسط نگهبانان مرزی و حتی پلیس ترکیە خبر می‌دهد.

در این گزارش آمدە است کە دولت ترکیە با بستن مرزهای خود به‌روی مهاجرینی کە قصد فرار از دست گروه‌های تروریستی همچون داعش را دارند، سعی بر این دارد کە از وارد شدن این افراد بە ترکیە کە تنها راە باقی ماندە برای نجات این افراد است، جلوگیری کنند.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر، با اشارە بە وضعیت پناهندگان در ماەهای اخیر، گزارشی چند صفحەای را منتشر کردە کە برگرفتە از سخنان شاهدان عینی و همچنین گزارشگر این سازمان می‌باشد کە با اسناد و مدارک موجود، دید‌ه‌بانی خود را در منطقە انجام دادە است.

شدت این خشونت ها در ماەهای مارس و اوریل ۲٠۱۶ بە حدی بودە کە بارها مهاجرین توسط نیروهای مرزی ترکیە مورد ضرب و شتم قرار گرفتە و حتی کشتە شدن چندین نفر را گزارش دادە است.

«جری سیمپسون»، گزارشگر این سازمان در گزارش خود کە بخشی از آن انتشار یافتە، می‌گوید: “نگهبانان مرزی ترکیە با شلیک مستقیم بە مهاجرین باعث کشتە شدن چندین نفر و از جملە افراد مسن، زن و کودک شدەاند.”

در این گزارش از وضعیت اسف بار مرز سوریە با ترکیە و همچنین پناهگاە مهاجرین در چند نقطە،چە در داخل سوریە و چه در خاک ترکیە ،خبر می‌دهد.

در روزهای ۱۳ و ۱۵ اوریل ۲٠۱۶، توپخانەهای دولت ترکیە باعث مرگ چندین نفر از جملە کودکان شدەاند. در حدود ساعت ۵ بعداظهر روز ۵ ماە می، ۳ حملە هوایی بە کمپ پناهندگان در استان “ادلب” کە بیشتر از ۴۵٠٠ نفر در آنجا اسکان دادە شدە بودن، باعث کشتە شدن چندین نفر از جملە ۲ کودک و زخمی شدن بیشتر از ۳۷ نفر بی پناە شدە است.این در حالی است، کە افرادی کە از مناطق جنگ‌زدە فرار می‌کنند، در محدوده‌های مرزی سوریە با ترکیە، توسط نگهبانان مرزی یا مورد ضرب و شتم قرار میگیرند و بشدت زخمی شدە یا کشتە می‌شوند.

در ۱۷ اوریل، در محدودە مرزی ۳ نفر توسط نیروهای ترکیەای و با شلیک مستقیم کشتە شدەاند. این سە نفر ۱ زن، ۱ مرد مسن و یک کودک ۱۵ سالە بودەاند. همچنین زخمی شدن ۳ کودک ۳، ۵ و ۹ سالە گزارش شدە و در این میان از تاریخ ۱۲ تا ۲٠ اوریل سال جاری، حدود ۲۸ نفر توسط نیروهای پلیس و نگهبانان مرزی بازداشت شدە و بعد از بازداشت دوبارە بە خاک سوریە باز گرداندە شدەاند. همچنین گزارشاتی حاکی از کشتە شدن ۲ مرد مسن، ۲ کودک و زخمی شدن چندین نفر در ۱۷ اوریل حاکی از شدت برخوردهای دولت ترکیە بودە است.

هرچند بارها دیده‌بان حقوق بشر و نهادهای حقوق بشری از دولت ترکیە خواستەاند کە بە برخوردهای بد خود با مهاجرین پایان دهد، ولی دولت ترکیە با کشیدن دیوار و همچنین افزایش ضرب و شتم و حتی شلیک مستقیم بە افراد بی پناە، بە کشتن و زخمی شدن افراد بی پناە شدت بخشیدە است.

«جری سیمپسون»، گزارشگر سازمان دیده‌بان حقوق بشر با تکیە بر این اسناد و همچنین، ویدیویی کە این سازمان پخش کردە از اتحادیە اروپا میخواهد کە با دقت بیشتر در مورد پناهندگان، با ترکیە مدارا کنند.

اتحادیە اروپا با کمک های ۶ میلیاردی خود بە دولت ترکیە، کە بە گفتە مقامات اتحادیە اروپا این کمک ها مختص بە پناهندگان است، این کشور را موظف بە رسیدگی بە وضعیت این افراد می‌کند ولی دولت ترکیە با این برخوردها نە تنها بە مهاجرین و پناهندگان کمکی نمی کند، بلکە بە وخیم‌تر شدن وضعیت آنها اضافه می کند .

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید