بازداشت بهنام پناهی شهروند اهل سنندج

«بهنام پناهی» ۲۳ سالە شهروند اهل سنندج، یکشنبە ۳۱ مردادماە در حالی که در شرایط بد جسمانی قرار داشت، مجددا از سوی نیروهای اداره اطلاعات در سنندج بازداشت شد.
 
بە گزارش «کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی»، روز یکشنبە ۳۱ مردادماە، «بهنام پناهی» فرزندە «حسین»، در حالی کە در وضعیت وخیم جسمانی بدی قرار داشت، برای دومین بار توسط «ادارە اطلاعات شهرستان سنندج» بازداشت و تاکنون خبری از او در دست نیست.
 
«بهنام پناهی» پیش تر در ۹مردادماە از سوی نیروهای وزارت اطلاعات سنندج در منزل پدری بازداشت شد و پس از تحمل شکنجە و ضرب و شتم در وزارت اطلاعات، روز شنبە ۳٠ مردادماە آزاد شد. این فعال اهل سنندج برای بار دوم روز یکشنبە ۳۱مردادماە در حالی بازداشت شدە کە تنها یک روز از آزادی او می گذشت و در شرایط جسمانی بدی قرار داشته است.
 
گفتنی است که ادارە اطلاعات شهرستان سنندج پس از بازداشت اول، در حالی بهنام را بە خانوادەاش تحویل دادەاند کە تحت شدیدترین شکنجە ها قرار گرفتە بود و هنگامی کە خانوادە در خصوص شکنجه و وضعیت جسمانی او اعتراض کرده اند، ماموران وزارت اطلاعات در جواب گفتەاند: “فرزند شما قبل از بازداشت همینگونە بودە است.”
 
بە گفتە یک منبع نزدیک بە خانوادە این جوان کُرد، “بهنام در شب ۹ مرداد ماە و در حالی کە پس از دو روز سفر بە اقلیم کردستان عراق، بە سنندج بازگشتە بود، توسط نیروهای ادارە اطلاعات در منزل پدری بازداشت شدە بود، او شنبە ۳٠ مردادماە در حالی آزاد شد کە بە دلیل ضرب و شتم و شکنجەها در شرایط جسمانی فوق العاده بدی قرار داشته است
 
به گفته این منبع ، خانوادە این شهروند اهل سنندج در شرایط بد روحی قرار دارند و تا کنون از وضعیت فعلی و محل نگهداری او اطلاع دقیقی در دست نیست.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید