بیانیه ١٧ زندانی سیاسی، سرکوب کارگران و معلمان را محکوم کنیم

١٧ تن از زندانیان سیاسی در بیانیەی مشترک سرکوب کارگران و معلمان را در ایران محکوم کردند و می نویسند: حقوق معلم و کارگر به یک چهارم زیر خط فقر رسید و همه مزد بگیران و حقوق بگیران و بیش از پانزده میلیون بیکار که پنج میلیون آنها را تحصیلکرده ها تشکیل مى دهند به لحاظ فقر و تبعیض به مرحله انفجار رسیده اند.

در بخشی دیگری از این نامه مشترک آمده که «در چنین شرایطى رسول بداغى را بجاى اینکه پس از شش سال پایان محکومیت آزاد کنند او را به بند ٢٠٩ انتقال داده پرونده جدید برایش ساخته و همسر و دختر او را وقیحانه چند بار بازجویى کرده اند، باقرى، عبدى، بهشتى و هاشمى از اعضاى کانون صنفى معلمان بازداشت و تحت فشار امنیتى قرار داده شدند،و از سوى دیگر جعفر عظیم زاده، شاهپور احسانى راد از اتحادیه آزاد کارگران و محمود صالحى از کمیته هماهنگى ایجاد تشکلهاى مستقل کارگرى را بازداشت کرده اند، براى اینکه نظام به نقش کانونها و انجمنها، اتحاده ها و سندیکها و فدراسیونهادر بسیج نیرو براى مطالبه حقوق اساسى پى برده است و تلاش مى کند این تشکلها را از پاى درآورد، از همین رو است که از شهروندان آکاه در هر جا که هستند دعوت مى کنیم با منشکل شدن و با تقویت تشکلهاى صنفى، مدنى و سیاسى موجود و با اتحاد و یکصدایى از معلمان و کارگران و بویژه تشکلهاى آنان پشتبانى کنند،»

متن بیانیه مشترک این زندانیان که در اختیار “کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی”قرار گرفته عینا درپی می‌آید:

سرکوب کارگران و معلمان را محکوم کنیم

حقوق معلم و کارگر به یک چهارم زیر خط فقر رسید و همه مزد بگیران و حقوق بگیران و بیش از پانزده میلیون بیکار که پنج میلیون آنها را تحصیلکرده ها تشکیل مى دهند به لحاظ فقر و تبعیض به مرحله انفجار رسیده اند، این در حالیست که گرانى سازى دولتى و حکومتى بیشرمانه اوج گرفته و در آخرین اقدام بنزین را هر لیتر سه هزار ریال گران کرده اند، از این رو تنها سلاح طبقات فقیر و سرکوب شده اعتصابات و اعتراضات مدنى و قانونى است، تا از این طریق اعتراض خود را علیه این بى عدالتى ها فریاد بزنند، اما دستگاه پلیس امنیتى حاکم که خود را دولت تدبیر و امید نامیده با اذعان به اینکه توان سرکوب میلیونها کارگر و معلم را ندارد فشار خود را بر تشکلات معلمین و کارگران و سرکوب و بازداشت نمایندگان افزایش داد، در حالیکه که قرادادهاى موقتى سفید امضا، نود سه در صد کارگران را به بردگى کشانده است، تامینات اجتماعى و قوانین بین المللى کار زیر پا گذاشته شده است و مبلغ شصت میلیارد واردات در سال نود و سه، مبلغ سى میلیارد دلار آن کالاى بنجول بوده و از این طریق هشتاد درصد تولید داخلى نابود شده است، دزدى و اختلاس دویست و بیست هزار میلیاردى چند بانک، دزدى ۵/٣ میلیاردى جدید نفتى و ١/٢ میلیاردى سردار حافظ نظم و امنیت افشاء کردید و به گزارش منابع معتبر سى ان ان، خامنه اى یکى از شصت و هفت مولتى میلیاردرهاى جهان است که فقط یک قلم از ثروتهاى زیر نظر او بالغ بر ٩۵ میلیارد دلار است،
در شرایطى که با گران شدن بنزین و گازوییل گاز نیز پانزده در صد گران شده است، هشتاد درصد از مردم که زیر خط فقر زندگى مى کنند چگونه باید این زندگى فلاکتبار و این جهنمى که رژیم حاکم ساخته، طى نمایند، در چنین شرایطى رسول بداغى را بجاى اینکه پس از شش سال پایان محکومیت آزاد کنند او را به بند ٢٠٩ انتقال داده پرونده جدید برایش ساخته و همسر و دختر او را وقیحانه چند بار بازجویى کرده اند، باقرى، عبدى، بهشتى و هاشمى از اعضاى کانون صنفى معلمان بازداشت و تحت فشار امنیتى قرار داده شدند،و از سوى دیگر جعفر عظیم زاده، شاهپور احسانى راد از اتحادیه آزاد کارگران و محمود صالحى از کمیته هماهنگى ایجاد تشکلهاى مستقل کارگرى را بازداشت کرده اند، براى اینکه رژیم به نقش کانونها و انجمنها، اتحاده ها و سندیکها و فدراسیونهادر بسیج نیرو براى مطالبه حقوق اساسى پى برده است و تلاش مى کند این تشکلها را از پاى درآورد، از همین رو است که از شهروندان آکاه در هر جا که هستند دعوت مى کنیم با منشکل شدن و با تقویت تشکلهاى صنفى، مدنى و سیاسى موجود و با اتحاد و یکصدایى از معلمان و کارگران و بویژه تشکلهاى آنان پشتبانى کنند،
حکومت سعى مى کند با دخالت در کشورهاى منطقه و تحریک گروههاى افراطى تروریستى مثل داعش بر طبل جنگ بکوبد و با فرافکنى بحرانهاى اجتماعى به جنگهاى منطقه اى و برادر کشى و بازى آى دزد آى دزد راه بیاندازند و مردم را از خطر داعش بترسانند تا به گرانى سازى هاى بیشرمانه حکومتى فکر نکنند، هم میهنان گرامى باید بدانند که در وضعیت کنونى جز با تقویت تشکلهاى صنفى ، مدنى و سیاسى اتحادیه ها و احزاب که تنها ابزار در دنیاى مدرن و جدید براى رسیدن به حقوق دموکراتیک و قانونى است راه دیگرى براى عقب زدن دیکتاتور مذهبى حاکم و قطع کردن دست این متجاوزین به حقوق اساسى مردم بویژه کا گران و معلمان وجود ندارد، امروز همه صفوفى که بدلیل گرانى سازى هاى لگام گسیخته حکومتى متضرر شده و به فقر و ورشکستگى افتاده اند، بویژه اتحادیه ها و سندیکاههاى مربوط به حمل و نقل، بجاى اینکه با بالا بردن هزینه هاى حمل و نقل یا تولیدات به مردم فشار بیاورند باید سعى کنند با مبارزات دموکراتیک و آزادى بخش بویژه اعتصابات سراسرى در برابر حکومت ستمگر و قیمتهاى سرسام آور انرژى مقاومت موثر نمایند، مبارزات معلمان در چهار ماه گذشته تجربه روشنى در پیش پاى تشکلهاى صنفى و توده هاى کارد به استخوان رسیده مى گذارد،
زندانیان سیاسى ایران
۶خرداد ٩۴
اسامى بتوتیب حروف
١- فرید آزموده
٢- رضا اکبرى منفرد
٣- امیر امیر قلى
۴- سهیل بابادى
۵- آیت اله سید حسین بروجردى
۶- محمد جراحى
٧- ایرج حاتمى
٨- خالد حردانى
٩- شاهرخ زمانى
١٠- مهدى شاندیز
١١- سعید شیرزاد
١٢- حشمت طبرزدى
١٣- علیرضا فراهانى
١۴- على معزى
١۵- پیروز منصورى
١۶- اسدالله هادى
١٧- میثاق یزدان نژاد

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید