امام‌جمعه قرچک نمایندگان مجلس را به بازدید از زندان قرچک دعوت کرد

دعوت برای بازدید از زندان قرچک؛ این خبری اســت کــه امام جمعهقرچک داده اســت.

اســماعیلی بــه خبرگزاری تســنیم گفته: «از آن آقای نماینده محترمی که گفته اســت اخبار شنیده‌شده از زندان قرچــک نگران‌کننده اســت دعوت می‌کنم به‌جای تکرار ادعای دشــمن از زندان بازدید کنــد و من به‌عنوان امام جمعه از حضور و بازدید ایشــان و دیگرکسانی که چنین ادعایی دارند، از زندان استقبال می‌کنم؛ بنده حاضر هستم همراه ایشان از همــه بخش‌های زندان بازدید کنم.» او در ادامه تأکید کــرده از حضور هر خبرنگار و نماینــده‌ای برای بازدید از زندان استقبال می‌کند.

اکنون به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس به پیشواز پیشنهاد امام‌جمعه قرچک می‌روند؛

نمایندگانی که درخواســت‌های مکررشان برای بازدید از زندان‌ها بی‌پاسخ‌مانده است.

محمود صادقی، نماینده مجلس، در این زمینه به «شرق» می‌گوید: «کاملاً از این پیشــنهاد اســتقبال و از ایشان تشــکر می‌کنیم و این موضوع را به فال نیــک می‌گیریم.» او تأکید می‌کند که هدف ما شــکل‌گیری تعامل، همکاری، شــفافیت و از بین رفتن سوءتفاهم‌هاست.

انتظار اختیار بازدید از همه زندان‌ها مصاحبه امام‌جمعه قرچک درباره اتفاقی اســت که حــدود ۳۱ روز قبل در بهمن‌مــاه در زندان قرچک پیش آمد.

در آن زمــان محمود صادقی، نماینده تهران، اخبار منتشرشده دراین‌باره را نگران‌کننده دانسته بود. صادقی در این زمینه به شــرق می‌گویــد: «آن‌وقت اخباری در رسانه‌ها منتشر شد و تماس‌هایی هم از سوی خانواده‌ها با ما گرفته می‌شــد که ابــراز نگرانــی می‌کردند. من با بعضی اشخاص در دادستانی و معاون سازمان زندان‌ها تمــاس گرفتم و اطمینان دادند که مســئله حل‌شده است. گفته شد که زندانی‌ها نگران شدند که عفو شامل حال آنها نمی‌شــود و به همین دلیل زندانی‌ها دست به اعتراض زدند، اما صحت‌وســقم جزئیات را نمی‌توانیم تأییــد کنیم، چون بازدیــدی از آنجانکردیــم.»

حالا این نماینده امیدی مجلس از پیشــنهادی کــه امام‌جمعه قرچک مطرح کرده اســتقبال می‌کند.

او دراین‌باره چنین می‌گوید: «اینکه امام‌جمعه‌ای دغدغه چنین موضوعی را دارد جای خوشحالی اســت. اما بازدید از زندان‌ها در حیطه اختیارات ســازمان زندان‌هاو قوه قضائیه است. اگر امام‌جمعه قرچک چنین هماهنگی‌ای را انجام داده بسیار خوب اســت و ما هم استقبال می‌کنیم»

صادقی به تلاش‌ها برای بازدید از زندان‌ها هم اشاره می‌کند: «ما پیگیری‌هــای مکرری برای بازدیــد از زندان‌ها، از جمله قرچک و فشافویه داشتیم، اما به نتیجه‌ای نرسیده و مدام [درخواســت ما] به تعویق می‌افتد. چند مرتبه شخصاً موضوع را دنبال کردم و چند بار از طریق مجمع نمایندگان تهران موضوع را دنبال کردیم. درکمیســیون حقوقی و قضائی حداقل دوبار که آقای علی‌اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان‌ها آمد، به‌صورت حضوری من موضوع را مطرح کردم و [درخواســت] مکتوب به ایشان دادم، اما وقتی موضوع را پیگیری می‌کنیم پاسخ می‌دهند که باید دراین‌باره از مقامات قضائی اجازه گرفته شود، اما چنین اجازه‌ای به ما داده نمی‌شود.» درخواست نمایندگان اما معطوف به دوره خاص و زندانی ویژه نیسـت.

صادقی می‌گوید: «درخواســت و انتظار ما این است که مجلس اختیار بازدید از همه زندا نها راداشته باشد. از سال اول نمایندگی هم چنین درخواستی داشــتیم، اما متأسفانه هرکدام از درخواســت‌ها به دلیلی پذیرفته نشد و فقط یک‌بار در د یماه ســال گذشــته این اتفاق افتــاد. البته درخواســت بازدید بــرای زندان‌های شهرســتان‌ها هم وجود دارد. وقتی حدود ســه ماه پیــش بازدید از زندان فشافویه را پیگیری می‌کردم، اعضای کمیسیون قضائی بازدیدی از زندان ارومیه داشــتند، اما نمایندگان از سوی مــردم مســئولیت نظارت دارنــد و به همیــن دلیل این انتظار وجود دارد که همکاری شــکل بگیرد و بازدیدها به صورت دوره‌ای و نوبه‌ای انجام شــود. صادقی البته تأکیــد می‌کند کــه نمایندگان بــرای بازدیــد از زندان‌ها رویکرد تقابلی ندارند و این بازدیدها به حل مشــکلات و مسائل دستگاه قضائی و سازمان زندان‌ها کمک می‌کند، چراکه به گفته صادقی، سازمان زندان‌ها جزء پرکارترین بخش‌های دســتگاه قضائی است و خدمات خوبی هم ارائه داده. بااین‌همه نمایندگان مجلس تا به حال یک بار از زنــدان اوین بازدیــدکرده‌اند؛ بازدیدی که ســال قبل همین روزها؛ یعنی در بهمن‌ماه اتفاق افتاد.

در آن زمان بازداشت‌هایی بعد از اعتراضات دی‌ماه اتفاق افتاده بود و بحث‌هایی درباره شــرایط نگهداری معترضان مطرح شــد. در نهایت بعد از کشمکش‌های فراوان، هیئت  ۱۰نفرهای از نمایندگان بــرای بازدید به زندان اوین رفتند و گزارش شفافی هم از بازدید در رسانه‌ها مطرح نشد.  شرایط بازدید را چه کسی فراهم می‌کند طیبه سیاوشــی، دیگر نماینده امیدی مجلس هم از پیشــنهاد امام‌جمعه  قرچک استقبال می‌کند. سیاوشی هم جزء نمایندگانی اســت که پیگیر موضــوع بازدید از زندان‌ها بوده اســت.

او پیش‌تر از نامه‌ای که فراکسیون زنــان مجلس به‌صــورت حضوری به حجت‌الاســلام محســنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیــه برای بازدید از زندان‌ها تحویل داده بود، هم خبر داد؛ نام‌های بی‌پاسخ و مربوط به حدود یک ســال قبل. سیاوشــی حالا درباره احتمــال باز شدن در زندان قرچک بــه روی نمایندگان می‌گوید: «اینکه ایشان [امام‌جمعه  قرچک] چنین بحثی را از با این نگاه که نمایندگان می‌توانند بیایند شرایط زندان را ببینند و شــرایط عادی و مناسب است، مطرح کردند، خبر خوبی است. از ســوی دیگر اینکه چنین دغدغه‌ای برای یک امام‌جمعه  وجود دارد نیز جای تحسین دارد».

در ادامه سیاوشی سؤالی را مطرح می‌کند که مورد اشاره صادقی نیز هست. آیا امام‌جمعه  قرچک شخصاً شرایط بازدید نمایندگان را فراهم می‌کند؟ سیاوشی در این زمینه اضافه می‌کند: «سؤال اینجاست که فرصت بازدید را باید با ایشــان هماهنگ کنیم و ایشان شرایط را مهیا می‌کند؟ اگر چنین است که بسیار خوب است و استقبال می‌کنیم؛ چــون نامه‌های ما [بــرایبازدید از زندان‌ها] بی‌پاسخ‌مانده. آیا باید درخواســت بازدید را در نامه‌ای به ایشان مطرح کنیم؟ چراکه بحث هماهنگی بسیار سخت است و فکر می‌کنــم قصد بازدید ما به‌عنواننماینده تنها با دعوت امام‌جمعه  میسر نمی‌شود».

نماینده تهران بحث را چنیــن تمام می‌کند: «به‌هرحال هم مسلماً از چنین دعوتی استقبال می‌کنیم و خوب است که نمایندگان هم از امکانات و فرصت‌هایی که در زندان‌ها مهیا شده بازدید کنند. اما آیا باید همان سیر اداری را طی کنیم که تا به حال بی‌نتیجه مانده یا ایشان راه‌حل پیشنهادی خود رادارند».

قرچک کجاست؟ ندامتــگاه شــهرری که بــه زندان قرچــک معروف اســت، از سال ۹۸ بازگشایی شــد تا زنان را از زندان‌های تهران و البــرز در خود جای دهد. این مکان در جاده قم پیش  ازآنمرکــز ترک اعتیاد بود و بعد بــه زندان تبدیل شد. این زندان در بخش نسوان چهار بند دارد کهدو بند شامل زندانیان مواد مخدر است، یک بند زندانیانی را که حکم قطعی دارند، در خود جای می‌دهد و یک بند هم برای زندانیان به اصطلاح بلاتکلیف است. این بند برای زندانیان ازطیف‌های مختلف اعم از سیاسی یا عمومی اســت. بند دیگری که از سه یا چهار سال پیش در زندان قرچک راه‌اندازی شــده، بند مشاوره است و زندانیانی را در خــود جای می‌دهد که تحت مشــاوره قرارم بگیرند و از امکاناتــی مانند اشــتغال یا شــرکت در کارگاه‌ها و سالن‌های ورزشی بهره‌مند می‌شوند؛ اما نقصان‌هایی در زندان قرچک وجود دارد که نمایان‌شدن آن می‌تواند به بهبود آن کمک کند. به‌طور مثال در زندان قرچک حالت اورژانســی برای رســیدگی به وضعیت بیمــاری وجود نــدارد. این را یکی از زندانیان ســابق می‌گوید. او اضافه می‌کند که باید از یک شب قبل اسامی بیماران به مسئول مربوطه داده شــود و فردا هم اگر اســامی خوانده شود، رسیدگی جدی به وضعیت اتفاق نمی‌افتد. در این شرایط امام‌جمعه  قرچـک از امکان بازدید از همه بخش‌های زندان ســخن گفته اســت. باید دید که این پیشنهاد که نمایندگان مجلس هــم آن را پذیرفتند، کــی و چطور اجرائی خواهد شد.

منبع: شرق

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید