بازداشت و اجرای حکم پنج فعال صنفی در استان فارس

عالین صنفی معلمان استان فارس

محمدعلی زحمتکش، افشین رزمجویی و مژگان باقری، فعالین صنفی معلمان استان فارس بازداشت و جهت تحمل محکومیت خود راهی زندان شدند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز دو شنبه ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۲، محمدعلی زحمتکش، افشین رزمجویی و مژگان باقری، فعالین صنفی معلمان استان فارس جهت اجرای محکومیت خود بازداشت شدند. همچنین محکومیت دو سال حبس تحت نظارت پابند الکترونیکی آقای عبدالرزاق امیری و خانم زهرا اسفندیاری به اجرا در آمد.

بر اساس این گزارش، بازداشت این فعالین صنفی استان فارس جهت اجرای حکم حبس و در منازل شخصی آنها صورت گرفته است.

در مرحله بدوی، محمدعلی زحمتکش، افشین رزمجوی و مژگان باقری هر کدام به پنج سال حبس محکوم شده بودند. محکومیت خانم باقری توسط دادگاه تجدیدنظر به دو سال تقلیل یافت.

این شورا همچنین از اجرای حکم دو سال حبس تحت نظارت پابند الکترونیکی تا محدوده ۱۰۰۰ متری از محل سکونت، عبدالرزاق امیری و زهرا اسفندیاری نیز خبر داد.

مژگان باقری در تاریخ بیست و دوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، محمدعلی زحمتکش مورخ شانزدهم اسفند ماه سال گذشته و افشین رزمجویی در تاریخ بیست و دوم اردیبهشت ماه سال گذشته، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید