حمایت بیش از ۵٠ تن از فعالان سازمان بین المللی سوسیالیست از سعید شیرزاد و امیرامیر قلی

طی کنفرانسی در شهر شیکاگو آمریکا که به دعوت ” سازمان بین المملی سوسیالیست” برگزار شده بود، بیش از ۵٠ تن از فعالان سازمان بین المللی سوسیالیست با امضای یک بیانیە از زندانیان سیاسی و بە طور خاص از از «سعید شیرزاد» و «امیر امیرقلی» دو مدافع حقوق کودک کە در زندان هستند حمایت کردند.
 
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، بە دعوت “سازمان بین المللی سوسیالیست”، کنفرانس سالانە طی روزهای اول تا چهارم ژوئیە، در شهر شیکاگو ” آمریکا ” برگزار شد.
 
در این کنفرانس کە با شرکت نزدیک بە ۱۴٠٠ تن از فعالان چپ و کمونیست از سراسر آمریکا و نیز مهمانان خارجی برگزار شد، مهمترین مسایل نظری و تجربیات عملی در بخش کمونیستی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
 
شماری از فعالان سازمان «چریکهای فدایی خلق ایران» کە همە سالە در این کنفرانس شرکت می کنند، بە گفتگو با فعالان سازمان بین المللی سوسیالیست پرداختند و با ارائە نشریە انگلیسی ایران ریل پرس (Iran Real Press) درخصوص وضعیت زندان ها و زندانیان سیاسی اطلاعات وسیعی در اختیار شرکت کنندگان قرار دادند.
 
بیش از ۵٠ تن از فعالان “سازمان بین المللی سوسیالیست ” با امضای یک بیانیە از زندانیان سیاسی و بە طور خاص « سعید شیرزاد» و «امیر امیر قلی» دو مدافع حقوق کودک کە در زندان هستند حمایت کردند.
 
متن بیانیە که نسخه ای از آن در اختیار ” کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی” قرار گرفته است به قرار زیر است :
 
“جای فعال حقوق کودک در زندان نیست”
 
جناب آقای بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد
جناب آقای احمد شهید گزارشگر ویژە حقوق بشر برای ایران
جناب آقای انتونیو گوتری، کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد
جناب آقای تونی لیک، مدیرعامل صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف)
سرکار خانم فدریکا موگرینی، مسوول سیاست خارجە اتحادیە اروپا
 
ما توجە شما را بە این نمونە جلب میکنیم و درخواست همیاری و کمک شما برای آزادی این فعالان را داریم.
 
«امیر امیر قلی»، فعال چپ، دانشجو و حامی کودکان کار در تاریخ اول دسامبر ۲٠۱۴ بە علت حضور در “تجمع حمایت از کوبانی”، بازداشت شد و تحت بازجویی های مداوم در سلول انفرادی قرار گرفت . او پس از یک سال بازداشت در یک محاکمە غیر منصفانە و نا عادلانە از سوی شعبە ۱۵ دادگاە انقلاب بە ریاست قاضی صلواتی بە ۲۱ سال حبس محکوم شد.
 
دادگاە انقلاب در تفهیم اتهامات وی “توهین بە مقدسات و رهبری” بە علت آنچە او در صفحه “فیس بوک” خود منتشر کردە و “اخلال در نظم عمومی” بە علت حضور در “تجمع حمایت از کوبانی در تهران” را ذکر کردە است.
 
تمام مواردی که این زندانی سیاسی بدان متهم شدە بنا بە اعلامیە جهانی حقوق بشر و میثاق های وابستە بە آن، جزیی از آزادی اندیشە، عقیدە و بیان است.
 
آقای امیر امیر قلی با دیدگاەهای چپ در فیس بوک خود بە طرح نظراتش می پرداخت. فعالیت سیاسی او علنی و مسالمت امیز بودە و بنابراین حکم دادگاە در مورد او فاقد اعتبار و علیە بشر است.
 
«سعید شیرزاد» نیز ، بە طور داوطلبانە در “انجمن حمایت از حقوق کودک”، “خانە کودک شوش” و “جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان ” فعالیت داشتە است. او پس از ۱۵ ماە زندانی بودن، بی مورد و بدون محاکمە و بدون دسترسی بە وکیل بە ۵ سال زندان محکوم شدە است.
 
ما فعالان سیاسی، اجتماعی، مدنی و مدافع حقوق بشر، ضمن درخواست از نهادهای بین المللی می خواهیم کە بە نقض حقوق کودکان و عدم وجود امنیت برای فعالان مدافع حقوق کودک توجە داشتە باشند.
 
از شما درخواست می کنیم بە هر وسیله ممکن از این دو زندانی و دیگر زندانیان سیاسی ، مدنی وعقدیتی بە هر شکل ممکن حمایت کنید.
 
 

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید